Artsenverklaring

Regelmatig wordt de vraag gesteld aan de huisarts of deze een briefje kan schrijven voor de school, het werk, de sportclub en dergelijke. In Nederland is het de huisarts echter niet toegestaan om een dergelijke verklaring af te geven.

Over deze geneeskundige verklaringen heeft de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) het volgende standpunt ingenomen:

Volgens de “Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens”, uitgegeven door de KNMG, is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijke of mondelinge geneeskundige verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen etc. van zijn/haar patiënt.

Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informaties over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt.

Indien de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor, ter wille van de voor alle betrokkenen noodzakelijk geachte objectiviteit, een onafhankelijk arts aan te wijzen.

Van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, mag niet worden gevraagd dat hij zijn oordeel in een geneeskundige verklaring mededeelt, omdat het de vertrouwensrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt zou zijn.

Voor meer informatie zie www.knmg.nl